OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Harmann Polska Sp. z o.o.
Obowiązują od 01.02.2013


1 ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1 Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część umów sprzedaży oraz związanych z nimi umów o świadczenie usług zawieranych pomiędzy spółką Harmann Polska sp. z o.o. a nabywcami oferowanych przez nią produktów , o ile umowy te nie stanowią inaczej. Użyte w dalszej części niniejszych OWS określenia oznaczają:

  • „Sprzedający” – spółkę Harmann Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Kokotowie, adres: Kokotów 703, 32-002 Kokotów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000354104, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł, NIP: 6793033048, REGON: 121200107
  • „Kupujący” - kontrahenta dokonującego od Sprzedającego zakupów produktów lub usług. Niniejsze OWS stosuje się tylko do kontrahentów (przedsiębiorców art. 43 ¹k.c.) nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22 ¹Kodeksu Cywilnego.
  • „Strony” - Sprzedawcę i Kupującego
  • „OWS” - niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Harmann Polska Sp. z o.o.
  • „Produkt” - produkty, towary i usługi stanowiące przedmiot statutowej działalności gospodarczej Sprzedającego i w powyższym zakresie objęte ofertą handlową Sprzedającego,
  • „Przewoźnik” – kurier, firma transportowa lub spedycyjna za pośrednictwem której Sprzedający realizuje wysyłkę produktów do Kupującego.
  • „Magazyn” - magazyn Sprzedającego zlokalizowany w miejscu siedziby Sprzedającego.

1.2 Warunki umów sprzedaży są określone w pisemnych ustaleniach stron, w Potwierdzeniu Zamówienia oraz w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży. W przypadku rozbieżności, pisemne ustalenia Stron i Potwierdzenie Zamówienia mają pierwszeństwo przed Ogólnymi Warunkami Sprzedaży.

1.3 Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Kupującego (w szczególności ogólnych warunków i wzorów umów, regulaminów).

1.4 Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Kupujący wyraża również zgodę na otrzymywanie od Sprzedającego informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.2 ZAWIERANIE UMÓW

2.1 Informacje techniczne i handlowe

2.1.1 Informacje zamieszczone na stronie internetowej Harmann oraz w katalogach, cennikach i prospektach (w tym informacje o wymiarach, masie, kształcie, odcieniach kolorów), nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

2.1.2 Harmann zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o produkcie na stronie internetowej Harmann, w katalogach, cennikach i prospektach nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

2.2 Rejestracja

2.2.1 Przed złożeniem pierwszego zamówienia Kupujący obowiązany jest zarejestrować się w systemie Sprzedającego. W tym celu Sprzedający dostarczy Kupującemu osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub faksem wniosek o rejestrację oraz Ogólne Warunki Sprzedaży. Kupujący przekaże Sprzedającemu wypełniony i podpisany wniosek o rejestrację wraz z następującymi dokumentami:

a) kopią aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo innych dokumentów rejestrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

b) kopią dokumentu nadania numeru NIP.

c) kopią zaświadczenia o numerze REGON.

d) listą osób upoważnionych do składania zamówień w imieniu Kupującego.

2.1.2 W przypadku gdy Kupujący nie przedstawi Sprzedającemu listy o której mowa w pkt. 2.2.1 d przyjmuje się, że upoważnia do składania zamówień w swoim imieniu wszystkie osoby prowadzące ze Sprzedającym korespondencję oznaczoną danymi i firmą Kupującego za pośrednictwem poczty e-mail w domenie Kupującego lub korzystające z numeru telefonu/faksu Kupującego lub innych form komunikacji pozwalających zidentyfikować zamawiającego jako pracownika Kupującego.

2.2.3 Dostarczenie przez Kupującego wypełnionego i podpisanego wniosku o rejestrację wraz ze wskazanymi wyżej dokumentami oznacza, że Kupujący otrzymał i akceptuje Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego.

2.3 Zamówienia, Potwierdzenie zamówienia

2.3.1 Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego i potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego dokumentem „Potwierdzenie Zamówienia”. Kupujący składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób. Zamówienie powinno określać:

a) dane Kupującego

b) dane personalne osoby składającej zamówienie

c) opis przedmiotu zamówienia (numer katalogowy produktu, ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów)

d) nazwę przewoźnika oraz dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty

e) proponowany termin dostawy

f) w przypadku, gdy Kupujący zamawia więcej niż jeden produkt i wymaga, aby wszystkie produkty zostały dostarczone w tym samym terminie, powinien wpisać stosowne zastrzeżenie na zamówieniu. W przeciwnym wypadku, w razie niemożności dostarczenia jakichkolwiek produktów w jednym terminie, Sprzedawca będzie sukcesywnie dostarczał Kupującemu produkty w miarę ich dostępności w datach wskazanych na Potwierdzeniu Zamówienia.

2.3.2 Po otrzymaniu zamówienia Sprzedający sprawdza dostępność produktów i przesyła Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia. Potwierdzenie Zamówienia może zostać wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznych systemów wymiany informacji. Z zastrzeżeniem pkt 6.1 oraz pkt 2.3.6 warunki ustalone w Potwierdzeniu Zamówienia (w tym termin dostawy) są wiążące dla Stron. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Kupującym zostaje zawarta po otrzymaniu przez Kupującego Potwierdzenia Zamówienia.

2.3.3 Sprzedawca będzie uwzględniał zaproponowane przez Kupującego terminy dostawy zależnie od dostępności produktów w magazynie.

2.3.4 Jeżeli jakiekolwiek zamówione produkty nie mogą być dostarczone w proponowanym przez Kupującego terminie, Sprzedawca w Potwierdzeniu

Zamówienia określa termin/terminy dostawy produktów lub poszczególnych partii produktów. W przypadku złożenia przez Kupującego zastrzeżenia, o którym mowa w pkt 2.3.1. lit. f) powyżej, Sprzedawca dostarcza wszystkie zamówione produkty w terminie dostępności ostatniego z nich.

2.3.5 W przypadku, gdy zamówienie dotyczy produktów pakowanych w standardowe opakowania jednostkowe, możliwe jest składanie zamówień dotyczących wyłącznie ilości produktów zawartej w standardowych opakowaniach.

2.3.6 W przypadku zamówień produktów niestandardowych, importowanych i/lub produkowanych na indywidualne zamówienie Kupującego lub produktów typowych w dużych ilościach przekraczających standardowe stany magazynowane Sprzedającego, Kupujący wpłaci Sprzedającemu zadatek w wysokości 20% wartości zamówienia brutto. W takim przypadku umowa o której mowa wyżej w pkt. 2.3.2 zostanie zawarta dopiero po wpłacie przez Kupującego zadatku, który zostanie zaliczony jako część zapłaty za produkt. Zastosowanie ma odpowiednio art. 394 kc z wyłączeniem § 3.

2.3.7 Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży, od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego jego anulowanie nie jest możliwe.3 CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1 Ceny produktów w cennikach Sprzedającego są podawane w złotych polskich (PLN) lub w euro (EUR). Cenniki nie stanowią oferty i mają wyłącznie znaczenie informacyjne.

3.2 Sprzedający podaje ceny w Potwierdzeniu Zamówienia w złotych polskich (PLN). Na życzenie Klienta ceny produktów mogą zostać podane w euro (EUR); w takim wypadku Strony ustalą, w jakiej walucie ma nastąpić zapłata. W przypadku przeliczenia cen z waluty EUR na PLN obowiązuje kurs sprzedaży Banku ING Bank Śląski obowiązujący w dniu wystawienia faktury.

3.3 W Potwierdzeniach Zamówienia podawane są ceny netto (bez VAT), kwota podatku towarów i usług (VAT) oraz kwota brutto (netto + VAT).

3.4 W przypadku, gdy Kupujący jest w posiadaniu dokumentów zwalniających go od cła i podatku od towarów i usług, ma on obowiązek przekazać takie dokumenty Sprzedającemu w dniu złożenia zamówienia – niedopełnienie tego obowiązku zwalnia Sprzedającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.

3.5 Z zastrzeżeniem zdania drugiego terminy płatności wynoszą 14 (czternaście) dni od dnia wystawienia faktury VAT przez Sprzedającego, chyba że Strony postanowią inaczej. W przypadku Kupującego zawierającego po raz pierwszy umowę sprzedaży ze Sprzedającym lub Kupującego, który w ostatnich 12 miesiącach zawarł ze Sprzedającym mniej niż 3 (trzy) umowy sprzedaży o łącznej wartości niższej niż 5000 zł netto, przed wydaniem produktu wymagana jest przedpłata w wysokości 100% ceny produktu wraz z podatkiem VAT.

3.6 Przed przyznaniem Kupującemu kredytu kupieckiego oraz terminu, o którym mowa w ust. 3.5 Sprzedający może wystąpić do Kupującego o przedstawienie dokumentów finansowych potwierdzających dobrą kondycję finansową Kupującego lub zlecić weryfikację zdolności płatniczej Kupującego niezależnej wywiadowni gospodarczej lub ubezpieczycielowi. W przypadku wątpliwości co do rzetelności płatniczej Kupującego, Sprzedający może odmówić realizacji zamówień z odroczonym terminem płatności.

3.7 Sprzedający może ustalić dla Kupującego indywidualny limit kredytu kupieckiego według własnej oceny lub na podstawie oceny wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej (ubezpieczyciel należności, wywiadownia gospodarcza). W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za dostawy produktów Sprzedający może zażądać określonych przez siebie zabezpieczeń (w tym w szczególności oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie kodeksu postępowania cywilnego, gwarancji bankowej, weksla itp.). W takim wypadku kredyt kupiecki zostanie udzielony po otrzymaniu przez Sprzedającego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli wartość brutto (netto + VAT) zobowiązania Kupującego względem Sprzedającego z tytułu zamówień, za które Sprzedający nie otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych, jak i w trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy limit kredytu kupieckiego ustalonego dla Kupującego, Sprzedający ma prawo nie przyjąć żadnego zamówienia Kupującego do momentu uregulowania przez Kupującego płatności względem Sprzedającego w takim zakresie, aby limit kredytu kupieckiego nie był przekroczony, lub otrzymania od Kupującego oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego.

3.8 Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 § 2 k.c.

3.9 Przez zapłatę ceny Strony rozumieją uznanie rachunku bankowego Sprzedającego wskazanego na fakturze.

3.10 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości ustawowej z zastrzeżeniem pkt. 3.11 poniżej.

3.11 W przypadku gdy opóźnienie w zapłacie należności będzie dłuższe niż 30 dni licząc od daty jej wymagalności, Kupujący zapłaci Sprzedającemu odsetki karne w wysokości podwójnych odsetek ustawowych za cały okres zwłoki. Zastosowanie ma art. 481 kc.

3.12 W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 30 dni Sprzedający automatycznie przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej. Sprzedający obciąży Kupującego kosztami windykacji zewnętrznej.

3.13 W przypadku, gdy Kupujący opóźni się z płatnością jakichkolwiek wymagalnych należności na rzecz Sprzedającego, Sprzedający poza innymi uprawnieniami wynikającymi z umowy sprzedaży, Ogólnych Warunków Sprzedaży i przepisów prawa, ma prawo do natychmiastowego wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień, do czasu uregulowania płatności wraz z odsetkami. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem dostaw produktów w tym w szczególności koszty magazynowania i ubezpieczenia produktów ponosi Kupujący.

3.14 W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Kupującego z jego zobowiązań, Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

3.15 Sprzedający ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Kupującym umów.

3.16 Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu.

3.17 Kupujący składając zamówienie wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną. Jeżeli Kupujący nie wskaże inaczej to faktura VAT zostanie wysłana przez Sprzedającego na adres e-mailowy, z którego przyszło zamówienie.

3.18 Kupujący ma prawo zażyczyć sobie przesyłania faktur VAT w formie papierowej. Musi jednakże w sposób wyraźny zaznaczyć to w zamówieniu i jednocześnie zgodzić się na doliczenie kosztów manipulacyjnych z tym związanych. Koszt wystawienia i wysłania faktury VAT przez Sprzedającego w formie papierowej wynosi 5 zł netto od każdej faktury.4 TERMIN DOSTAWY

4.1 Terminy dostaw określone w cennikach, na stronie internetowej, w katalogach, prospektach i innych materiałach mają charakter orientacyjny. W Potwierdzeniu Zamówienia Sprzedający podaje dokładny, wiążący termin dostawy. Terminem dostawy jest termin wydania produktu Kupującemu zgodnie z warunkami dostawy określonymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży (patrz. pkt 5.5).

4.2 W przypadku zamówień produktów niestandardowych, o których mowa w pkt. 2.3.6 Kupujący zobowiązany jest do odbioru produktu w terminie ustalonym przez strony i podanym w potwierdzeniu zamówienia, najpóźniej jednak w przeciągu dwóch tygodni następujących po tym terminie.

4.3 W przypadku niewywiązania się Kupującego z odbioru produktu niestandardowego sprowadzonego i/lub wytworzonego na jego specjalne zamówienie, Sprzedający obciąży Kupującego kosztami wytworzenia oraz transportu produktu.

4.4 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji zamówienia, jeżeli opóźnienie wynika z następujących okoliczności:

a) siła wyższa w rozumieniu pkt 8 poniżej

b) zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący

4.5 W przypadkach, o których mowa w punkcie 4.2 powyżej następuje zawieszenie wykonania zamówienia do czasu ustania okoliczności opisanych w tym punkcie, nie dłużej niż na trzy miesiące. O zawieszeniu wykonania zamówienia Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego na piśmie lub drogą mailową. Zawieszenie wykonania zamówienia nie daje Kupującemu prawa do odszkodowania chyba, że Strony postanowią inaczej.5 WARUNKI DOSTAWY

5.1 Ceny produktów obejmują standardowe opakowanie. Jeżeli Kupujący zażąda innego niż standardowe opakowania, będzie on obowiązany ponieść wynikające z tego koszty.

5.2 Miejscem wydania produktów jest magazyn Harmann w siedzibie Sprzedającego. Warunki dostawy EXW (ex Works) , wg Incoterms 2010, chyba że z Potwierdzenia Zamówienia wynika inaczej.

5.3 W momencie odbioru produktu z magazynu Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania produktu pod kątem ilości oraz jakości oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych). Produkt należy sprawdzić dokonując oględzin nie tylko opakowania ale również jego zawartości i zgodności z zamówieniem. Poświadczenie odbioru produktu na dokumencie WZ jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez Sprzedającego.

5.4 Pracownik magazynu Sprzedającego wydający produkt każdorazowo umożliwia Kupującemu dokonanie szczegółowych oględzin produktu pomagając w rozpakowaniu, sprawdzeniu zawartości i ponownym zapakowaniu produktu. Kupujący na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania takich oględzin, zobowiązany jest jednak do podpisania dokumentu WZ i adnotacji o dokonaniu zbadania produktu.

5.5 Sprzedający może dostarczyć Kupującemu produkt na adres wskazany w zamówieniu, za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W takim przypadku zgodnie z art. 544 k.c. wydanie rzeczy następuje w momencie powierzenia produktu przewoźnikowi.

5.6 Wybór przewoźnika oraz formy dostawy każdorazowo leży w gestii Kupującego, który powinien zawrzeć taką informację na zamówieniu. Brak informacji o wyborze przewoźnika lub ogólne zapiski dotyczące wysyłki rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym Sprzedający na stale współpracuje.

5.7 Koszty dostawy produktu, na adres wskazany w zamówieniu, obciążają Kupującego, chyba, że strony uzgodniły inaczej. Uzgodnienie takie wymaga formy pisemnej.

5.8 Kupujący zapewnia rozładunek, sprawdzenie oraz instalację produktów oraz ponosi koszty i ryzyko z tym związane niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.

5.9 Dostawy realizowane są do miejsca wskazanego przez Kupującego. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Kupujący.

5.9 Kupujący może wskazać w zamówieniu tylko jeden adres dostawy.

5.10 Kupujący zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za produkt i transport.

5.11 Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za towar do momentu wydania go z magazynu. Zgodnie z art. 548 k.c. odpowiedzialność, w tym ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, związane z wydawanym rzeczy, ciąży na Kupującym z chwilą wydania mu produktu z magazynu Sprzedającego, z wyłączeniem dostawy wysyłkowej, kiedy to odpowiedzialność przechodzi na przewoźnika, o którym mowa w ust. 3 i 4. Odpowiedzialność przewoźnika rozpoczyna się z chwilą wydania mu przez Sprzedającego przesyłki z produktem do przewozu i kończy z chwilą jej wydania Kupującemu. Do odpowiedzialności przewoźnika odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego, w tym w szczególności regulujące umowę przewozu i określające reguły odpowiedzialności przewoźnika (patrz art. 788 §1 i nast. k.c.). Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie w transporcie towaru, zwłaszcza w przypadku, gdy Kupujący nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie złoży reklamacji bezpośrednio do przewoźnika.

5.12 Przed odbiorem przesyłki (pokwitowanie odbioru na liście przewozowym), Kupujący jest zobowiązany do bardzo starannego zbadania opakowania produktu (i produktu o ile to możliwe) pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody.

5.13 Niezwłocznie po odbiorze przesyłki (pokwitowaniu odbioru na liście przewozowym), jeszcze w obecności przewoźnika Kupujący powinien rozpakować produkt w oraz dokonać jego zbadania pod względem ilościowym i jakościowym, szczególnie pod kątem widocznych uszkodzeń do których mogło dojść w transporcie. Wszelkie braki lub uszkodzenia produktu powinny być odnotowane w protokole szkody. W przypadku dużych dostaw towaru i/lub dostaw w opakowaniach zbiorczych, których sprawdzenie w obecności kuriera byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia Sprzedającemu ewentualnych braków najszybciej jak to możliwe, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych licząc od daty przyjęcia dostawy. Nie zwalnia to jednak Kupującego z obowiązku o którym mowa w ust. 5.12

5.14 Wniesienie reklamacji oraz roszczeń w stosunku do przewoźnika z tytułu braków lub uszkodzenia przesyłki spoczywa na Kupującym zgodnie z art. 545 k.c. oraz art. 75 ust. 3 pkt 2 lit. b) i art. 53 ust. 4 ustawy Prawo Przewozowe.

5.15 Kupujący zabezpieczy uszkodzony produkt i umożliwi jego oględziny przez przewoźnika, Sprzedającego lub ich ubezpieczycieli.

5.16 Dokonanie przez Kupującego odbioru towaru bez zachowania staranności, o której mowa w ust. 5.11, 5.12 i 5.13 uważa się za potwierdzenie prawidłowości dostawy.

5.17 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie powstałe z winy przewoźnika.

5.18 W przypadku zwłoki z odbiorem produktu przez Kupującego, Sprzedający ma prawo obciążyć Kupującego kosztami przechowania produktu w wysokości 2 % (dwóch procent) jego wartości netto za każdy rozpoczęty miesiąc przechowania po ustalonej dacie dostawy. Po upływie 1 (jednego) miesiąca, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy i zażądać tytułem kary umownej kwoty stanowiącej równowartość 20 % (dwudziestu procent) wartości brutto zamówienia. Powyższe nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przekroczy wartość kary umownej.6 ODWOŁANIE ZAMÓWIENIA, ZWROT PRODUKTU

6.1 Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części w przypadku, gdy podany przez Sprzedającego w Potwierdzeniu Zamówienia termin dostawy produktu przekracza termin proponowany przez Kupującego. Odwołanie będzie skuteczne, jeżeli dotrze do Sprzedającego w dniu wysłania Potwierdzenia Zamówienia lub najpóźniej w dniu następnym do godz. 12: 00.

6.2 Kupujący ma prawo do odwołania zamówienia lub jego części lub zwrotu produktów w przypadku, gdy zamówienie zostało złożone pod wpływem błędu wywołanego przez Sprzedającego.

6.3 Odwołanie zamówienia lub zwrot produktów, poza sytuacjami określonymi w pkt 6.1. i 6.2 powyżej, może dotyczyć wyłącznie produktów nowych pod warunkiem:

a) uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, i

b) uiszczeniu przez Kupującego opłaty manipulacyjnej w kwocie równej 10 % (dziesięd procent) wartości brutto produktu.

6.4 W przypadku odwołania zamówienia lub zwrotu produktu Kupujący ponosi koszty transportu produktu do magazynu Sprzedającego.

6.5 Odwołanie zamówienia (lub zwrot produktów), o którym mowa w pkt 6.3 powyżej, nie są dopuszczalne w przypadku produktów niestandardowych, tj. w szczególności produktów w wykonaniach specjalnych, produktów niemagazynowych, zamawianych i/lub wytwarzanych specjalnie na życzenie Kupującego, itp.

6.6 Zwrot produktów na podstawie niniejszego pkt 6 jest dopuszczalny pod warunkiem, że produkty są nowe, nigdy nie instalowane, użytkowane, nie pochodzą z ekspozycji i zapakowane w ich oryginalne opakowania. Opakowanie nie może być uszkodzone oraz nie może zawierać oznaczeń naniesionych przez Kupującego lub osoby trzecie.

6.7 W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania układowego podjęcia decyzji o likwidacji Kupującego lub faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia działalności, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.7 GWARANCJA

7.1 Zakres gwarancji

7.1.1 Na sprzedane produkty udzielana jest Kupującemu gwarancja. W ramach gwarancji Sprzedający zapewnia usunięcie wad fizycznych produktów. Okres gwarancji wynosi 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty wystawienia faktury. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.

7.1.2 W przypadku dostarczenia w ramach gwarancji produktu wolnego od wad, 24 miesięczny termin biegnie na nowo od chwili dostarczenia Kupującemu produktu wolnego od wad. W przypadku wymiany części produktu, postanowienie powyższe stosuje się do wymienionej części.

7.1.3 W innych wypadkach (w szczególności w przypadku naprawy produktu) okres gwarancji wydłuża się o czas obsługi gwarancyjnej.

7.1.4 Części wymienione lub naprawione po upływie gwarancji są objęte gwarancją przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymiany lub naprawy.

7.1.5 Gwarancją są objęte wyłącznie wady, które powstały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.

7.2 Wady nieobjęte gwarancją

7.2.1 Sprzedający nie odpowiada za wady produktu wynikłe z powodu:

a) błędnych założeń projektowych lub projektu, niedbałego wykonania instalacji lub niedbałego montażu produktu.

b) napraw, konserwacji lub obsługi wykonanej przez osoby nieupoważnione

c) nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji.

d) braku należytej konserwacji oraz okresowych przeglądów produktu

e) niezgodnego ze schematem podłączenia produktu lub podłączenia produktu bez wymaganych zabezpieczeń elektrycznych.

f) przechowywania produktów w niewłaściwych warunkach.

7.2.2 Gwarancja nie obejmuje wad wynikających ze zwykłego zużycia produktów, uszkodzenia lub zniszczenia, z zaniedbania, braku nadzoru, wykorzystania produktów niezgodnie z ich przeznaczeniem, nieprzestrzegania zasad sztuki elektrycznej.

7.2.3 Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dokonywania serwisu i napraw wyłącznie przez Sprzedającego lub upoważnionych przez niego serwisantów.

7.2.4 Materiały eksploatacyjne (np. filtry) nie są objęte gwarancją.

7.3 Obowiązki Kupującego

7.3.1 Aby skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący obowiązany jest przesłać do Sprzedającego niezwłocznie nie później niż w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ujawnienia się wady (z zastrzeżeniem postanowień pkt 5.9 powyżej), zgłoszenie reklamacji według wzoru Sprzedającego zawierające w szczególności numer faktury oraz określenie typu i modelu produktu, rodzaj instalacji, w której zastosowano produkt, ujawnione wady i okoliczności ich wystąpienia. Do zgłoszenia reklamacji Kupujący powinien obowiązkowo załączyć protokół rozruchu urządzenia o ile Dokumentacja Techniczno-Ruchowa urządzenia wymaga sporządzenia takiego protokołu. W razie wątpliwości Sprzedający może zażądać również innych danych.

7.3.2 Kupujący zobowiązuje się ułatwić Sprzedającemu stwierdzenie wad i podjęcie czynności w celu ich usunięcia.

7.3.3 Kupujący zobowiązuje się przesłać wadliwy produkt na wskazany przez Sprzedającego adres chyba, że ze względu na rodzaj i gabaryty produktu naprawa musi odbyć się w miejscu instalacji produktu u Kupującego. W miejscu instalacji Kupujący zobowiązany jest zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do produktu, zgodnie z zasadami BHP i ochrony pracy, w szczególności jeśli to konieczne zapewnić odpowiednie rusztowania, drabiny i/lub podnośniki. W przeciwnym razie, bo stwierdzeniu niemożności wykonania czynności serwisowych Sprzedający ma prawo odmówić naprawy produktu i obciążyć Kupującego kosztami dojazdu serwisu.

7.4 Obowiązki gwarancyjne Sprzedającego.

7.4.1 Po otrzymaniu zawiadomienia o wadach zgodnego z postanowieniami Ogólnych Warunków Sprzedaży, Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie podjąć niezbędne kroki w celu usunięcia wad. Koszty usunięcia wad ponosi Sprzedający. Usunięcie wad może polegać na wprowadzeniu takich zmian w produktach, aby po ich wprowadzeniu produkt spełniał wszystkie wymogi, jakie posiadał przed powstaniem wady.

7.4.2 W przypadku, gdy naprawa nie będzie możliwa Sprzedający zobowiązuje się wymienić produkt na wolny od wad, najpóźniej w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia zgłoszenia wady. Decyzja o sposobie realizacji reklamacji gwarancyjnej należy wyłącznie do Sprzedającego.

7.4.3 Sprzedający ponosi koszty transportu produktów lub części naprawionych lub wymienionych na podstawie gwarancji, a także ewentualne koszty podróży i pobytu pracowników serwisu, jeżeli naprawa odbywa się w miejscu instalacji produktu u Kupującego.

7.4.4 Części uzyskane przy naprawie w ramach gwarancji przechodzą na własność Sprzedającego.

7.4.5 W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę VAT z tytułu poniesionych w związku taką reklamacją kosztów (ekspertyzy, przesyłki, dojazdy itp.).

7.4.6 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego oraz osoby trzecie powstałe na skutek istnienia wad w okresie gwarancyjnym.8 SIŁA WYŻSZA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1 Siła wyższa

8.1.1 Sprzedający nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

8.1.2 Przez siłę wyższą Strony rozumieją okoliczności niezależne od Sprzedającego, w szczególności pożary, powódź i inne klęski żywiołowe, wojny, strajki, zamieszki, demonstracje, epidemie, embargo, przerwy lub opóźnienia w dostawach surowców, energii i komponentów oraz inne nieprzewidziane zakłócenia, w szczególności skrócenie czasu pracy w fabrykach producentów produktów sprzedawanych przez Sprzedającego lub ich podwykonawców, przerwy w pracy, okoliczności leżące po stronie przewoźników, decyzje organów administracji publicznej, zmiany prawa, inne podobne okoliczności.

8.2 Odpowiedzialność

8.2.1 Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody wyrządzone Kupującemu (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia, którego niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody. Z zastrzeżeniem pkt 7.4.6, dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wad produktów. Sprzedający odpowiada wyłącznie za szkody rzeczywiste. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

8.2.2 Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi jest wyłączona.9 POUFNOŚĆ

9.1 Wszelkie opracowania, plany i dokumenty, które Kupujący otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Kupujący może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

9.2 W przypadku nie zawarcia umowy przez Strony, wszelkie opracowania, plany i dokumenty dostarczone Kupującemu muszą być przez niego niezwłocznie zwrócone Sprzedającemu wraz ze wszystkimi kopiami, nie później niż w terminie 15 (piętnastu) dni od dnia zgłoszenia żądania przez Sprzedającego.10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Z zastrzeżeniem pkt. 10.2 poniżej niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży zostały Kupującemu doręczone w trakcie rejestracji zgodnie z art. 384 kodeksu cywilnego (patrz pkt 2.2 powyżej) i mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych przez Sprzedającego i Kupującego po rejestracji.

10.2 W przypadku Kupujących zarejestrowanych w systemie Sprzedającego przed wejściem w życie niniejszych OWS, Sprzedający podaje ich zapisy do powszechnej, publicznej wiadomości i akceptacji Kupującego na swojej stronie www.harmann.pl oraz w formie drukowanej w siedzibie Sprzedającego. Sprzedający może także udostępnić niniejsze OWS jako załącznik do ofert lub internetowy link do tego załącznika. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym przyjęcie przezeń OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

10.3 Bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, Kupujący nie ma prawa potrącać swoich wierzytelności z wierzytelności Sprzedającego.

10.4 Wszelkie ustne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą potwierdzenia ich przez Strony na piśmie pod rygorem nieważności albo w sposób określony w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

10.5 Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Sprzedaży rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

10.6 Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz zawierane na ich podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu. W przypadkach nie uregulowanych w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub umowie sprzedaży mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.


Kraków, 1 luty 2013 r.

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. OK